Udblomstringer på murværk

Når fagfolk omtaler pletter og skjolder på murværk, så bruges ofte ordet ”udblomstring”, som det generelle udtryk for misfarvninger af murværket.

Ud over salte, så kan der også forekomme misfarvninger som f.eks. gråslør eller ”rustpletter”
Generelt for udblomstringer, så kan disse undgås ved korrekt udførelse, eller det danske vejr vil over en periode på 1-2 år selv være garant for, at de fleste udblomstringer forsvinder.

Som undtagelse for at udblomstringer forsvinder eller kan fjernes er, at der enten er foregået en forkert efterbehandling og rengøring af murværket, eller at murværket er blevet udsat for en uhensigtsmæssig eller manglende afdækning under opførelsen.

Ligegyldig hvilken form for udblomstring man som bygherre måtte være uheldig at opleve, så er byggeriets og dermed murstenens holdbarhed og bæredygtighed ikke påvirket. Det er og bliver et forstyrrende kosmetisk problem, som ødelægger den samlede oplevelse af murværkets udseende.

Letopløselige salte

 • Udseende: Hvide fladedækkende rimfrostagtige misfarvninger
 • Årsag: Især ved langsom udtørring af murværk, kan der forekomme aflejring af salte pga. for meget tilførsel af vand ved opmuringen. For meget vand kan opstå ved opmuring i regnvejr eller manglende afdækning af murværk og materialer.
 • Forholdsregler: Beskyt murværket mod kraftig opfugtning, både murværk under opførelse og materialer.
 • Afhjælpning: Løstsiddende saltudfældninger kan fjernes når murværket er tørt ved afbørstning med en tør, stivhåret kost. Ved nyopført udvendigt murværk, forsvinder udblomstringerne dog som regel af sig selv efter kort tids påvirkning af vejrliget.

Svært opløselige salte

 • Udseende: Mørke områder med fugtigt udseende og til tider gråsorte flader
 • Årsag: Cementbaseret mørtel indeholder gips. Det ler, som bruges til at producere mursten med, kan også indeholde gips. Endvidere kan svovlforbindelser i luften sammen med regnvand omdanne kalk i mørtlen til gips.
 • Gips binder ofte forskellige pigmenter, som gør, at udblomstnirger fremtræder i en anden farve, f.eks. vil bilos og sod på sigt medføre gråsorte gipsaflejringer, som det ofte ses på ældre bygninger i den gamle bymidte. Gipsudblomstringer på gult og rosé murværk vil ofte bevirke, at murværket fremtræder som fugtigt/vådt og på lyse sten med mangantilslag vil gipsudblomstninger fremtræde brunlige. Det er derfor vigtigt, at gule, rosé og manganholdige stentyper rengøres med omtanke, vi anbefaler ikke syre til afrensning af murværket. Læs mere her.
 • Afhjælpning: Kraftig udblomstning af gips, kan evt. fjernes med vandsivning, lavtryksrens eller kemisk afrensning.
 • Misfarvningerne vil normalt aftage med tiden.

Uopløselige salte

 • Udseende: Hvide "løbere" ned ad murværket
 • Årsag: Hvis nyopført murværk udsættes for nedbør, som trænger ind og løber ned ad murværket, kan bindemidlet fra mørtlen blive udvasket fra mørtlen og aflejret på murværket. Sker dette, så opstår der ofte en misfarvning, som er uopløselig i vand.
 • Den optimale hærdning og dermed nedsættelse af risikoen for udvaskning af bindemiddel fra mørtlen opnås bedst ved opmuring med tørre sten, ordentlig afdækning af murværket og ved at undgå fugning i direkte sol og varme.
 • Afhjælpning: Misfarvninger fra udfældet kalk kan normalt fjernes ved afrensning med egnet rensemiddel. For at undgå yderligere udfældninger bør afrensningen dog ikke udføres, før mørtlen er hærdet.

Hygroskopiske salte (vandbindende)

 • Udseende: Mørke misfarvninger – typisk på fugerne. I få tilfælde forvitring af fuger og afskalninger på murstenen.
 • Årsag: Ved afsyring af murværket kan saltsyren reagere kemisk med mørtlens kalk. Dermed opstår uhærdet kalkaflejringer og mørke misfarvninger på fugerne. Hvis murværket er afsyret uensartet, eller hvis fugerne ikke suger ens (f.eks. på grund af uens komprimering af fugemørtlen), kan muren få mørke skjolder, hvor der er opsuget særligt meget syre.
 • Misfarvningerne, som dannes af indtrængt saltsyre og mørtlens kalk, optager fugt og kan derved vokse (ekspandere). Fugernes overflade forvitrer, og i få tilfælde kan der ske afskalninger ved stenenes kanter, når der sker en udvidelse af fugen.
 • Vi anbefaler ikke afsyring af murværk, men en mildere form for rengøring, der ikke skader murværket på sigt. Læs mere her.
 • Afhjælpning: Misfarvninger fremkaldt af hygroskopiske salte vil ofte aftage med tiden. Forvitrede fuger udskiftes.

Mangan salte og jernholdige salte

 • Udseende: Brunlige misfarvninger på sten og fuger.
 • Årsag: Ved produktion af bestemte stentyper tilsættes stoffet mangan for at opnå den ønskede farve ved brændingen.
 • Ved afsyring af murværk med mangansten, kan syren risikere at reagere med stenenes manganindhold. Herved omdannes salte, der normalt er uopløselige i vand, til salte der er opløselige. Disse salte kan medføre både farveændringer på stenene og brune misfarvninger på fugerne.
 • Sten fra Egernsund Tegl, som indeholder mangan, anbefaler vi man rengører med omtanke. Læs mere her.
 • NB: Mangan findes også i meget små mængder som et naturligt indhold i råleret.
 • Afhjælpning: Misfarvninger som konsekvens af afsyring på mangansten, kan normalt fjernes med egnet kemisk rensemiddel. Læs mere her eller kontakt os for nærmere rådgivning.
 • Undgå brug af syre til afrensningen.

Jernholdige salte

 • Udseende: Rødbrunlige misfarvninger på fuger og sten.
 • Årsag: Indholdet af grundstoffet jern i naturproduktet ler, giver farven i røde mursten. Jernet kan opløses af syre, men ved for kraftig afsyring af murværket forårsager det misfarvninger på fuger og sten. Derfor anbefaler vi rengøringsmidler af mildere karakter. Læs mere her.
 • Afhjælpning: Rødbrune misfarvninger på fuger kan ofte fjernes ved slibning eller om nødvendigt ved en omfugning af den pågældende flade.

Gråslør

 • Udseende: Mørtelslam på mursten og fuge.
 • Årsag: Mørtelslør dannes ved, at mørtelmateriale er kostet ud på stenenes overflade under for tidlig afsyring eller ved regnpåvirkning, før mørtlen var afbundet.
 • Afhjælpning: Mørtelslør på murværk er vanskeligt at fjerne, især hvis det er hærdet. Vi kan ikke umiddelbart anbefale en afrensningsmetode, som virker, uden at skade murværket.
 • Mørtelsløret vil dog aftage væsentligt efter nogle få års påvirkninger fra vind og vejr.
 • Vi anbefaler en alternativ afrensningsmetode, hvor risikoen for mørtelslør er minimeret.

Rustpletter

 • Udseende: Små rødbrune pletter på murstenen, rustlignende pletter.
 • Årsag: En kombination af naturligt mangan- og sulfatindhold i blåleret til gule mursten, som efterfølgende dæmpes til en gråfarvet sten, kan sammen med mørtelvandet fra uhærdet mørtel være årsagen til brunlige misfarvninger på nyopført murværk. Ses primært på grådæmpede sten.
 • Forekommer ikke på færdighærdet murværk.
 • Afhjælpning: Rensning med egnet rengøringsmiddel.